ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างการรับรู้
สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยแนวทางในการสร้างโอกาส
และพัฒนาตนเองตามรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดงานฯ และกล่าวรายงานโดย นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดลพบุรี