ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการออกตรวจติดตาม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการออกตรวจติดตาม
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กล่าวรายงานโดย นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
มีผู้เข้าร่วมการประชุมกับ พ.ส.น. ทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 135 คน