ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธานการเปิดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีครูเข้ารับการประชุมปฏิบัติการ จำนวน 40 คน จากทุกสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลพบุรี และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางนันนทวัณณ์ หอมทรัยพ์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และ นายนวิน เขื่อนแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี