ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และพันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน และแจ้งคู่มือการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล