รายงาน เรื่อง ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ.2564