รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564