แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1