วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

สานพลังปัญญา พัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างทักษะชีวิต น้อมนำพระบรมราโชบาย

พันธกิจ (Mission) 

         1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต

         2. ส่งเสริมโอกาสในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่ผู้เรียน ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10

         3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทเชิงสร้างสรรค์เน้นการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการมีอาชีพและการมีงานทำ

         4. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารการจัดการ การจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

         5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

          1.   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

          2.   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน

          3.   พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          4.   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง

          5.   สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         6. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (Goals)

          1. สถานศึกษาจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน

          2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

          3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี ตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10

          4. ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม และมีอัตลักษณ์ของความเป็นคนลพบุรี มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพและมีทักษะในการทำงาน

          5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

         6. ผู้เรียนและประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

         7. ผู้เรียนมีจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         8. สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา