จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยภิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สภาวะโลกร้อนอันก่อให้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและมีผู้ประสบภัยพิบัติต้องการความช่วยเหลือ ทำให้สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนได้รับความเดือนร้อนด้านทรัพย์สิน จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนแบท้าย

เอกสารแนบ