ตัวอย่าง เกณฑ์ แบบแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ระดับอำเภอ โดยมีรูปแบบคำสั่งโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย

เอกสารแนบ