แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (38 ค. (2))
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
–  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ฯ 38 ค. (2)
–  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ฯ ศึกษานิเทศก์
–  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

3. การพัฒนาบุคลากร
–  แนวทางเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
–  หลักเกรณ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
–  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และศึกษาธิการจังหวัด

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
–  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ฯ  การประเมิน 38 ค. (2)
–  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ฯ การประเมิน ศึกษานิเทศก์

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
–  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
–  แนวทางการพิจาณาโทษข้าราชการครูฯ กรณี  กระทำการล่วงละเมินทางเพศต่อผู้เรียน
–  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

Top