แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Top