รายงานผลการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563