แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ และเข้าใจในการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เพิ่มขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Top