องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ