การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ กลุ่มอายุราชการ 1 – 5 ปี จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม่อายุราชการไม่เกิน 5 ปี ในจังหวัดที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรดังกล่าว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2566 ซึ่งรายละเอียดตามกำหนดการพัฒนา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถกรอกใบตอบรับเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนาผ่านทาง QR Code ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาติดตามข่าวสาร แจ้งปัญหาและตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Facebook ชื่อกลุ่ม NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021 และเว็บไซต์ www.nidtep.go.th

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง