สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางวิษา ชัยกิจกรณ์
ผ.อ.กลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
vi_sa_jar@hotmail.com

นางสุภาภรณ์ อ่ำอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
mam_amyou@hotmail.com
นางมัลลิกา พ่วงวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
nidnace@hotmail.com
นางวันทนีย์ แสงระยับ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

1 รับบผิดชอบงานธุรการ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
3 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4 ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
5 ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7 ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document