สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
ผ.อ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
kaemakorn@hotmail.co.th
 
นางปนิตา พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
panita0890756233@gmail.com

นาย
นิติกร ลูกจ้างชั่วคราว

1 รับบผิดชอบงานธุรการ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
3 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4 ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
5 ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7 ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document