สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ผ.อ.ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
titirat25@hotmail.com
นางยุภาภรณ์ ไชยยงค์
ศึกษานิเทศ
นายมนตรี พ่วงวงษ์
ศึกษานิเทศ
นางวรรณิดา เพ็ชรมณี
ศึกษานิเทศ
jatopat555@gmail.com

1 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
2 ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษาโดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
3 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document