สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางสาววิภา รักงาม
ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
wipa2.rakngam@gmail.com
นางกมลทิพย์ เจือจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
napatsorn98@gmail.com
นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
suneekun2503@gmail.com
นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
luddaval.po@gmail.com
นางอรนงค์ ขั่งใจ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
onanong.changjai@gmail.com
นางพชรณัฎฐ์ อ่อนละมัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
nopwon@hotmail.com
นางวรรณิดา เพ็ชรมณี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
jatupat555@gmail.com
นางสาวธัญญานัฎ บุญพิละ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
thanyanaty@hotmail.com
นางยุภาภรณ์ ไชยยงค์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

1 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2 สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
3 จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
5 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
6 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document