สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
Untitled Document