สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 20 ก.ย. 2560


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งของตำแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 หากผู้ใดไม่สามารถไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document