สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 ก.ย. 2560


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02133/13023 ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 อนุมัติให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕60 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังเอกสาร

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document