สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 ก.ย. 2560


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอใช้ประกาศนี้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามสิทธิที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งของตำแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หากผู้ใดไม่สามารถไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document