สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

วันที่ 13 มิ.ย. 2561


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document