สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

วันที่ 26 ธ.ค. 2561


เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับการประเมิน แนวปฏิบัติกรณีผู้ประเมินคนที่ 1 "ศึกษาธิการจังหวัดของผู้สมัครในจังหวัดลพบุรี"

ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบันทึกข้อความแนะนำตนเอง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแบบประเมินและซองเปล่าประทับตรา "ลับ" ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อเสนอให้ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีประเมินก่อนวันที่มาสมัครไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยผู้ขอรับการประเมินสามารถติดต่อขอรับซองผลการประเมินได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในวันที่มาสมัคร

เอกสารแนบที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Untitled Document