สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มี.ค. 2562


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดได้นำไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนตลอดช่วงชีวิต และภารกิจในมิติเชิงพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2 เอกสารแนบที่ 3 เอกสารแนบที่ 4 เอกสารแนบที่ 5
Untitled Document