สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 18 มี.ค. 2562


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 590 ลงวันที่ 30 มกราคม 21562 เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มาเพื่อทราบและพิจารณาใช้ประกอบการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตาม QR CODE

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document