สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 27 ก.ค. 2560


ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒8 กรกฎาคม ๒๕60 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชน และแต่งกายในชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document