สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ 07 พ.ค. 2562


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1112/2000 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document