สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 00 543


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ ในรูปแบบ QR Code

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2 เอกสารแนบที่ 3 เอกสารแนบที่ 4 เอกสารแนบที่ 5
Untitled Document