สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 มิ.ย. 2562


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่แผนฯ ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามช่องทางที่ปรากฎในเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document