ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัคร ตามไ อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2022-2023

สถานเอกอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สาธารณรัฐป อ่านเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLASS) 2564/2565 หัวข้อ WASH ในสถานศึกษา

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า อ อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานกา อ่านเพิ่มเติม

ร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือการฉีดวัคซีน นักเรียนอายุ 12-18 ปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่ว อ่านเพิ่มเติม