คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คุรุสภาจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบ อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาเปิดรับโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

คุรุสภาเปิดรับโครงการส่งเสริมกระบวนการชุ อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2564

คุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรม อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล www.วันครู.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผ อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิช อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดช อ่านเพิ่มเติม