ประชาสัมพันธ์ โครงการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนการสอน

เอกสารแนบ CCF21072564 (2 MB)

ประชาสัมพันธ์การปิดเรียน On Site สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2564

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ 1.เบิกจ่ายงบประมาณปี2564ไตรมาส อ่านเพิ่มเติม