ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม …

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้สร้างผลงานดีเด่นในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 03-บทสรุปผู้รายงาน (269 kB)