ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (Zoom สป)

วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. อ่านเพิ่มเติม

เปิดการบรรยายอบรมความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางระบบ zoom

วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.2564 เวลา 09.00 น.นา อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารแนบ CCF05072564 (408 kB)

การประชุมปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตร“การสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา”ภายใต้โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09. อ่านเพิ่มเติม