รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ​ในคณะอนุกรรมศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​

การรับสมัคร และเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณว อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดที่นี่