ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (Zoom สป)

วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. อ่านเพิ่มเติม

เปิดการบรรยายอบรมความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางระบบ zoom

วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.2564 เวลา 09.00 น.นา อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตร“การสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา”ภายใต้โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09. อ่านเพิ่มเติม