5 ต.ค. 2564 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา/เครือข่าย ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นา อ่านเพิ่มเติม

15 ก.ย.64 ประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 ร่วมประชุม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศึกษาธิการ ทุกจังหวัด