ร่วมประชุมการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิาการ กรณีปกติ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแนวทางโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ผ่านระบบ Zoom สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 อ่านเพิ่มเติม