ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนฯ2563 อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพฯ บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลืออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ตามประเภทวิชาชีพดังนี้

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูในจังหวัด เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติและวิธีการดำเนินการที่กำหนดในประกาศคุรุสภา บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้