แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ 1.เบิกจ่ายงบประมาณปี2564ไตรมาส อ่านเพิ่มเติม