รายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำทิศทางองค์การไปใช้ในงานปฏิบัติงาน

รายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการน อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดที่นี่