ร่วมพิธีมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่อยู่ในวัยเรียน

วันที่ 11 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึ อ่านเพิ่มเติม

ตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์ อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอความร่ อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมสนับสนุนพิธีมอบชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤ อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. อ่านเพิ่มเติม

ตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตรอำนวย

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์น อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัคร ตามไ อ่านเพิ่มเติม