รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีนั้น บัดนี้ได้รับสมัครเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จะดําเนินการสอบคัดเลือก และประเมิน ความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ให้พร้อม เช่น บัตรประจําตัวสอบ บัตรประชาชน และแต่งกายในชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ