ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนฯ2563 อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพฯ บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลืออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ตามประเภทวิชาชีพดังนี้

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูในจังหวัด เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติและวิธีการดำเนินการที่กำหนดในประกาศคุรุสภา บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามประเภทวิชาชีพดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ค ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น ในการนี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีนั้น บัดนี้ได้รับสมัครเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จะดําเนินการสอบคัดเลือก และประเมิน ความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ให้พร้อม เช่น บัตรประจําตัวสอบ บัตรประชาชน และแต่งกายในชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ