ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560

ด้วยนายกรัฐบมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 ขึ้นเป็นการเฉพาะแยกออกจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ​ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ