ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2022-2023

สถานเอกอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สาธารณรัฐป อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานกา อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดที่นี่