ตัวอย่าง เกณฑ์ แบบแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2560

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ โดยมีรูปแบบคำสั่งโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย