ตัวอย่าง เกณฑ์ แบบแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ระดับอำเภอ โดยมีรูปแบบคำสั่งโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย

จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยภิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ

อตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สภาวะโลกร้อนอันก่อให้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและมีผู้ประสบภัยพิบัติต้องการความช่วยเหลือ ทำให้สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนได้รับความเดือนร้อนด้านทรัพย์สิน จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนแบท้าย